Opšti uslovi internet

 

 

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET USLUGE

 

                                                                                                                     1. Predmet

 

                                                                                                                          Član 1.

 Ovim opštim uslovima (u daljem tekstu: Uslovi) Provajder i Korisnik uređuju međusobne odnose u vezi sa korišćenjem usluge pristupa Internetu (u daljem tekstu: Usluga).

 

Usluga omogućava Korisniku:

 

- neograničen pristup Internetu upotrebom opreme montirane od strane Provajdera i brzine protoka u skladu sa izabranim tarifnim paketom,

 

- ukoliko postoji potreba korisniku se može dodeliti e-mail adresa tipa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.streamnet.rs (veličine mail box-a do 50 MB).

 

 

Član 2.

 

Priključenje Korisnika na Server Provajdera, kojim se omogućava pristup Korisnika na internet ili na “Streamnet“ mrežu , vrši se na jedan od sledećih načina:

 

 1. Preko Ethernet LAN ( kablovske ) infrastrukture,

 2. Preko Ethernet Wireless LAN (bežične) veze 802.11.a/n/b/g.

 

 

 

 

 

2. Cena i sistem plaćanja

 

                                                                                                                             Član 3.

 

Cena za korišćenje Usluga je u skladu sa važećim Cenovnikom Internet usluga Provajdera.

 

 

 

 

 

Korisnik unapred plaća opremu i troškove priključka i prvu mesečnu pretplatu za izabrani tarifni paket. Nakon toga plaća unapred samo mesečnu pretplatu za period od mesec dana (30 dana) u kome planira da koristi Uslugu, Oprema ostaje u vlasništvu Korisnika i nakon raskida ugovora.Oprema koja je ugrađenaKorisniku, detaljnije je precizirana u reversnom listu br.__/__, koji je Korisnik potpisao, danom ugradnje. Reversni list je sastavni deo ovog ugovora.

 

Pod opremom u smislu ovog ugovora podrazumevaju se samo elektronski uređaji i antene, dok je, u troškove priključka uračunato: ispitivanje tehničkih mogućnosti za kvalitetnu vezu, kablovi (do 20m po Korisniku ), konektori,nosači antena, krovni limovi i ostali potrošni materijal, kao i neophodni radovi na montaži i konačno uspostavljanje Usluge. Ukoliko postoji potreba, Korisniku mogu biti postavljeni i kablovi duži od 20m, pri čemu će razlika u dužini, biti naplaćena dodatno po važećem cenovniku Provajdera.

 

 

 

Korisnik može menjati tarifni paket iz datog cenovnika u toku ugovorenog perioda po želji i plaćati za njega propisanu pretlatu, stim što je u obevezi da promenu paketa najavi barem 5 dana pre isteka korišćenja tekućeg paketa.

 

Provajder zadržava pravo da donese i odluku o promeni cena, o čemu će Korisnik biti blagovremeno obavešten, na način definisan u članu 13. ovog ugovora.

 

3. Obaveza Provajdera

 

 Član 4.

 Obaveze Provajdera su da :

 1. Omogući Korisniku pristup na Internet putem Ethernet LAN (Kablovske infrastrukture ili Bežičnim linkom),

 2. Obezbedi Korisnikukorišćenje e-mail adrese tipa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,

 3. Održava opremu i mrežu neophodnu za korišćenje Usluga, u skladu sa tehničkim propisima i standardima, u cilju neometanog i neprekidnog korišćenja Usluga,

 4. Obezbedi Korisniku odgovarajuću telefonsku i e-mail podršku u rešavanju problema vezanih za korišćenje Usluge,

 5. Bez odlaganja obavesti Korisnika o problemima uočenim na njegovom korisničkom uređaju,

 6. Čuva tajnost podatka o Korisniku,

 7. Održava opremu i mrežu u svom vlasništvu, koja je neophodna, za korišćenje Usluga, u skladu sa tehničkim propisima i standardima, u cilju neometanog i neprekidnog korišćenja Usluga.

 8. Održava opremu na strani korisnika (koja je u vlasništvu korisnika) za vreme trajanja ugovora , uz naplatu usluga održavanja po važećem cenovniku.

 

4. Obaveze Korisnika

 

 

 Član 5.

Obaveze Korisnika Usluga su da:

 

1. Provajderu dostavi potpune i tačne podatke, i da u slučaju promene obavesti Provajdera najkasnije u roku od 15 dana nakon nastale promene,

 

2. Da smetnje u korišćenju Usluge odmah prijavi provajderu,

 

3. Da se uzdržava od ponašanja koje se u smislu ovih opštih poslova i Ugovora smatra nedozvoljenim kao i da tehničke i druge podatke koje dobije od tehničke podrške Provajdera čuva kao poslovnu tajnu.

 

5. Primena ugovora

 

Član 6.

 

Korisnika je saglasan da uslugu, opremu i kapacitete „Streamnet“ mreže, koji su mu dostupni korišćenjem Usluge, ne koristi na način koji je suprotan njihovoj nameni, što obuhvata i posredno ili neposredno bavljenje telekomunikacionim uslugama za potrebe trećih lica.

 Član 7.

Provajder ima pravo, a Korisnik je obavezan da dozvoli, da Provajder u svakom trenutku i bez prethodne najave vrši proveru primene ovog ugovora, kao što je provera ispravnosti korišćenja Usluge u tehničkom i eksploatacionom pogledu i u pogledu namene, o izvršenoj proveri Provajder sačinjava odgovorajući zapisnik

 

6. Nedozvoljeno ponašanje korisnika

                                                                                                                          Član 8.

 Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ako je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije i ratifikovanim međunarodnim pravom, odnosno u suprotnosti sa konvencijama, ugovorima i drugim aktima i opšte prihvaćenim kodeksima ponašanja u ovoj oblasti.

 

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ako:

 

  1. Sadrži elemente krivičnog dela

  2. Vrši povredu autorskog prava ili prava industrijske svojine

  3. Vrši delo nelojalne konkurencije

  4. Ugrožava ili povređuje lična prava

  5. Vrši povredu dobrih poslovnih običaja i prava potrošača

  6. Koristi servise Interneta za neovlašćeni pristup ili za dobijanje kontrole nad drugim sistemima na Internetu

  7. Spam”-ovanje Servera Provajdera putem slanja istovetnih nezatraženih poruka na veliki broj adresa na Internetu

  8. Ukoliko ugrožava nesmetatano korišćenje servisa od strane drugih Korisnika , ugrožava nesmetani rad mreže ili bilo koje druge mreže ili dela Interneta

  9. Šalje ili prosleđuje dobrotvorne zahteve , peticije, lančana pisma kao i slanje reklamnih i promotivnih materjala za proizvode i Usluge, izuzev na mesta predviđena za takav vid oglašavanja

  10. Vrši distribuciju virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama

 

7. Odgovornost korisnika za nedozvoljeno ponašanje

 

                                                                                                                     Član 9.

 

Korisnik odgovara Provajderu za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.

 

                                                                                                                     Član 10.

 

Ukoliko Provajder, po svojoj oceni ili po prijemu prijave, zaključi da se Korisnik u korišćenju Usluga ponaša na nedozvoljen način, Provajder može da:

 

 • pošalje upozorenje Korisniku na način definisan u članu 13. ovog ugovora,

 • privremeno suspenduje pristup Internetu i/ili „Streamnet“ mrežiProvajdera,

 • blokira određeni informacioni saobraćaj prema Korisniku,

 

Ukoliko Korisnik Usluga nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem po ponovnom aktiviranju pristupa Internetu i/ili „Streamnet“ mreži Provajdera , Provajder ima pravo da Ugovor odmah raskine, uz pisano obaveštenje upućeno Korisniku na adresi iz ovog ugovora. Korisnik za slučaj raskida Ugovora od strane Provajdera gubi pravo na povraćaj iznosa plaćene pretplate koji do raskida Ugovora nije uspeo da iskoristi. Ukoliko Korisnik Usluga dokaže da njegovo ponašanje nije bilo nedozvoljeno u smislu Člana 8. ovih opštih uslova, Provajder će mu omogućiti da iskoristi iznos plaćene pretplate koji do trenutka raskida Ugovora nije iskoristio.

 

8. Ograničenje odgovornosti Provajdera

 Član 11.

 Provajder ne odgovara za zagušenje, kašnjenje ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče.

 Provajder ne odgovara za nepravilno funkcionisanje javne telekomunikacione mreže, kao ni Ethernet LAN ( Kablovske i/ili Bežične) mreže, ukoliko do problema u radu ovih linija dođe isključivo iz razloga na koje Provajder ne može da utiče, odnosno na nepravilnosti kod nadprovajdera.

 Provajder ne odgovara za štetu koju Korisnik i nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima.

 Provajder ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju na Internetu izvrši treće lice.

 Provajder ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima.

 Provajder ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede obaveze Korisnika na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu.

 Provajder ne garantuje da informacije – podaci preuzeti sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine.

 Korisnik je odgovoran za sprovođenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa. Provajder nije odgovoran za na takav način učinjenu štetu.

 

9. Prekid veze sa Internetom usled “više sile“ ili održavanja”Streamnet“ mreže Provajdera

 

                                                                                                                              Član 12.

 

 

 

 

 Provajder ne odgovara za prekid veze Korisnika sa Internetom ako taj prekid nastupi kao posledica “više sile“ odnosno događaja na koji Provajder ne može objektivno da utiče ili ako prekid nastupi usled rada Provajdera na infrastrukturi svoje “Streamnet“ mreže.

 

10. Komunikacije između Provajdera i Korisnika

 Član 13.

 

Komunikacija ili obaveštavanje ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje Ugovora vršiće se u pisanoj formi, pod kojom se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili isticanje obaveštenja na Web stranici Provajdera (http://streamnet.rs).

 

 11. Prelazne i završne odredbe

 

                                                                                                                          Član 14.

 

 

Provajder zadržava pravo da bez predhodne najave Korisniku promeni ove uslove , uključujući i cenovnik o čemu je dužan da u skladu sa članom13. ovog ugovora obavesti Korisnika.

 

Član 15.

 

Ovi uslovi čine celinu sa ugovorom potpisanim sa korisnikom.

 

 

 

Za Provajdera

 

NEŠA STREAM doo

 

 

 

 

 

_____________________________ m.p.

 

 

 

 

 

Ukoliko u ovim ludim vremenima nemate posla, a pritom ste ambiciozni, ulagali u svoje znanje i školovanje , sticali diplome, sertifikate, radno iskustvo
slobodno se javite i pišite nam o vama, biće nam zadovoljstvo da pokušamo da Vam pružimo angažovanje i ukoliko
se steknu uslovi učinimo vas delom našeg tima.

U prilogu možete preuzeti obrazac Prijava za posao, popunite ga i dostavite na našoj email adresi Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.